Memorandum Hitleru 1942

U novembru 1942.godine u režiji „Narodnog odbora“ vođi Reicha- Adolfu Hitleru upućen je memorandum kojim se objašnjava položaj Bošnjaka u NDH i traži pomoć u odbrani stanovništva i stvaranju Bosne pod njemačkim protektoratom.Pretpostavlja se da su memorandum uputili Uzeir Hadžihasanović, Mustafa Softić (gradonačelnik Sarajeva) i banjalučki inžinjer Suljaga Salihagić koji su bili istaknuti promoteri bosanske autonomaške ideje. Zahtjevi bosanskih autonomaša su u memorandumu pravdani određenim historijskim tvrdnjama koje ćemo ovdje razložiti i objasniti kako bi svima bilo jasno šta je od navedenog „historijski ozbiljno“ a šta ne. Bitno je spomenuti da se u memorandumu nalaze neke stvari koje se mogu smatrati pravim nacionalizmom što je ipak dosta neobično i zapanjujuće kada se zna na kojem je nivou bila nacionalna svijest našeg naroda općenito u 20.vijeku pa tako i u II SR. Unatoč slabom razdvajanju nacionalnog i vjerskog, bošnjački memorandum možemo posmatrati kao jednu od svijetlih tačaka naše historije u proteklom stoljeću.

 

„Mi bosanski muslimani nismo odani njemačkom narodu zbog trenutnog računa i interesa. Iako živimo u ovoj zemlji u kojoj većinu čine slavenski narodi, iako govorimo bosanskim jezikom koji je sličan srpsko-hrvatskom,po rasi i krvi mi nismo Slaveni,već gotskog porijekla. Mi Bošnjaci došli smo sa sjevera na Balkan u trećem vijeku kao germansko pleme pod imenom –Bosni- u doba rimske ilirske provincije. U VI vijeku rimsko ime naše zemlje zamijenili smo našim narodnim imenom – Bosna -. U našem starom jeziku  -bosen-znači dobar čovjek; nasuprot tome – bijesan- znači –rđav čovjek-. Našoj novoj domovini  dali smo ime Bosna, kako smo takođe nazvali i glavnu rijeku naše zemlje. U VI vijeku u našu zemlju došli su Slaveni ,pod imenom Srba i Hrvata, koje su naši preci primili kao radnike na svojim posjedima.“

 

Dakle, vidimo da autonomaši podršku od strane Njemaca traže na osnovu vlastitog germanskog porijekla odnosno na osnovu gotskog porijekla Bošnjaka gdje su tome oštro suprostavljeni slavenski narodi koji govore jezikom koji je „sličan“ bosanskom. Može se slobodno ustvrditi da su autori pisali ono što bi Fuhrer želio čuti no da li je to u suprotnosti sa istinom? Donekle da…ali ne sasvim jer čak i površnim pogledom na historiju Bosne može se uočiti odnosno primjetiti i germanski pečat u korijenima naše domovine. No,idemo redom…prva teza koja upada u oči je ona o dolasku gotskog plemena na Balkan tj. na područje Illyricuma u trećem vijeku nove ere. Ovo je djelomično tačno…u trećem stoljeću kada je i došlo do podjele na Istočne i Zapadne Gote, njihovi ratnici su upadali na teritoriju Rimskoga carstva i pustošili sve pred sobom no jedini prostor koji je naseljen Gotima u tom vijeku bila je Dakija ( ugrubo sadašnja zapadna Rumunija). To ne znači da Goti kasnije nisu naselili prostor Bosne jer već u 4. i 5,vijeku u Dalmaciju  ( Bosnu) i južnu Panoniju provaljuju Istočni Goti odnosno Ostrogoti i naseljavaju područje. Njihova vlast nije na početku bila duga jer uskoro Huni uzimaju kontrolu nad ovim teritorijem i ostaju tu do 454. godine kada su Goti ponovo zagospodarili područjem. Godine 476. Goti osvajaju Rim i ruše Zapadno rimsko carstvo a potom do kraja vijeka pokoravaju cijelu Italiju i stvaraju snažno kraljevstvo na tom teritoriju uključujući i ranije naseljen zapadni Balkan.

 

 

Sredinom 6.vijeka vlast Ostrogota nad Bosnom preuzela je Bizantija a Goti koji su ostali na ovom području će ubrzo nakon dolaska Slavena uzeti njihov jezik. Ono u čemu griješe autori memoranduma je da su Slaveni uzeti kao radnici na posjedima „starosjedilaca“ jer su upravo ti Slaveni , kao avarski podanici, imali  vlast  nad područjem Bosne. Na taj način je slavenski jezik ( iz kojeg je nastao Bosanski)  postao jezik cijele populacije i to je praksa koja je bila prisutna i ranije ( romanizacija Ilira). Ne postoji drugi način da se to objasni jer procenat „slavenske krvi“ nikada nije bio dominirajući  na ovom području što je , uostalom, potvrđeno i najnovijim genetskim istraživanjima koja pokazuju da je procenat „slavenskih“ gena u populaciji tek 15 % dok Germani i Iliri zajedno čine 60% populacije. To nije teško objasniti jer je većina europskih država nastala tako što je manja grupacija ljudi naselila određen prostor i domicilnom stanovništvu nametnula svoju vlast. Što se tiče Slavena koji su naselili Bosnu bitno je istaći da su oni bili „ neodređeni“ tj. bili su dio bezimene mase kojoj je jedina identifikacija bila njihovo slavensko pleme a samim tim i jezik te su se oni plemenski ili narodnosno uobličili tek stvaranjem bosanske države u kojoj su se stopili sa genetski domicilnim ilirskim i germanskim stanovništvom. Hrvati su , najvjerovatnije u 7.i 8.stoljeću , naselili prostor Like i širili se na sjever do Istre i na jug do Cetine odakle počinju druge samostalne slavensko-starosjedilačke jedinice: Neretva, Zahumlje i Duklja. Srbi su nastali od bizantskom caru podložnih Slavena na području Raške a kasnije se desila njihova ekspanzija uglavnom na jug ali u dobrom procentu i na sjever. Također je važno istaći da su autori memoranduma bili u pravu kada su rekli da su Hrvati i Srbi naselili prostor Bosne jer oni, kao što je vidljivo prema priloženom, Bosnom nazivaju rimsku provinciju Iliriju( kasnije Dalmaciju) koja se prostirala od Kosova do Jadrana a to je, zanimljivo, i prostor kojeg je zauzimala Tvrtkova kraljevina Bosna.

 

„Po dolasku na Balkan Srbi su primili istočno kršćanstvo, Hrvati rimsko-katoličko kršćanstvo,dok smo mi Bošnjaci ostali kod svoje stare gotske arijevske vjere. Ovu vjeru,pod imenom Bogumila, zadržali smo do dolaska Turaka 1463.godine kada smo primili islamsku vjeru,jer Islam, poput naše stare gotske, bogumilske vjere,usvaja princip da je Bog nevidljiva svemoćna sila a Isus je njegov prorok. Bošnjaci su uporno zadržali kukasti krst koji su donijeli kao Goti u Iliriju,odnosno Bosnu i sa ovim znakom ukrašavali grobove…“

 

Ovaj mali pasus sadrži mnogo istine ali također i mnogo pogrešno protumačenih informacija.

Prva od istina je ona o „arijevskoj vjeri“ koju su Goti donijeli u Bosnu. Naime, u toku boravka na obalama Crnog mora Goti ( istočni) su prešli sa germanskog paganizma na arijevsko kršćanstvo i takvo učenje su donijeli na naš prostor. Takva kršćanska praksa koja se razlikovala po mnogo toga od rimo-kršćanske je u Bosni ugušila korjene zvanične crkve i uspostavila temelje „bosanskog heretizma“. Iako su Goti nakon osvajanja Italije i Rima postepeno napuštali stare arijevske običaje i primali rimske kršćanske prakse kod nas se zadržala „klica“ arijevstva koja će dati plod kasnijim uspostavljanjem Bosanske crkve.

Svastika ili kukasti krst je uistinu došao sa Gotima na područje Bosne i to je simbol koji,zapravo, ima malo veze sa  arijevskom religijom. To je stari indo-europski paganski simbol i prisutan je kuda god je naša rasa kročila a njegov najstariji prikaz u Bosni je sa područja Zenice iz 4.vijeka. U poznom srednjem vijeku svastika se nalazi na pojedinim stećcima pod kojima su pokopani vjerodostojnici Bosanske crkve.

 

Ono što se pokušava dokazati u memorandumu je sličnost Bosanske crkve ( koja se pogrešno naziva bogumilskom) sa Islamom iako se osnove tih religija u suštini razlikuju. U tom segmentu ne možemo optuživati autore da su pokušali iskriviti historiju…oni jednostavno nisu poznavali dovoljno tematiku i podatke su vjerovatno uzimali iz djela nekih muslimanskih Bošnjaka koji su krajem 19.vijeka, usred čestih napada na Islam, pokušavali naći opravdanje za ovu religiju poistovjećujući je sa Bosanskom crkvom. Postoji jedna stvar koja je zajednička arijevskom kršćanstvu Gota, Bosanskoj crkvi i Islamu a to je učenje da Isus Krist nije jednak Bogu već da je stvoren od strane Boga no ipak , za razliku od Islama, preostale dvije struje su ipak svoje vjerovanje bazirale na Kristovim djelima i njegovim učenjima . Islam Isusa posmatra samo kao jednog od mnogih poslanika na zemlji a ne kao „najsavršenije Božje stvorenje“ kako su smatrali Krstjani ( pripadnici Bosanske crkve). Stvar u kojoj se razilaze Islam i Bosanska crkva je fundamentalna a ona se tiče prirode samoga Boga : Islam izrazito određuje da „nema Boga sem Allaha“ i da je „Bog jedan“ dok su bosanski krstjani propovijedali tzv. Dualizam i smatrali su da postoje dva Boga – dobri Bog koji vlada duhovnim i zli Bog koji vlada materijalnim. Zlog Boga u službenom kršćanstvu nazivaju sotonom i smatraju za odmetnutog anđela dok je u Bosanskoj crkvi on mnogo više.

Dualizam Bosanske crkve ima mnogo izvorišta a najvažniji su zoroastrizam i europski paganizam ( slavenska,germanska itd mitologija također sadrži vječnu borbu između dobra i zla koja je predstavljena različitim Bogovima). Jedno je sigurno…arijevsko učenje starih Gota ima nekih sličnosti sa Bosanskom crkvom tako da tvrdnje u memorandumu nisu besmislene pogotovo što se i Bosanska crkva u srednjem vijeku naziva arijevskom. Uostalom, sama činjenica da dvije grupe na istom području u periodu od 1 000 godina propovijedaju gotovo pa istu ideju govori nešto samo za sebe i daje nam za pravo da povučemo liniju ( pa makar i tanku) između ova dva slučaja.  Činjenica jeste da je 1434. godine na katoličkom saboru u Baselu izrečeno da se “milošću Božijom napokon ukazala iznimna prilika za obraćanje svega bosanskog kraljevstva, koje je preko 3 stotine godina i više bilo zaraženo manihejskim krivovjerjem i arijanstvom…“

 

Ono što također sa greškom rade u memorandumu je pokušaj da se situacija kakva je bila u 20.vijeku ( narod bez narodne svijesti i podjeljen u tri kvazi-etničke grupe) prenese na srednji vijek kada su Bošnjani bili sačinjeni uglavnom od 2 vjere ( katolici i krstjani) sa pravoslavnom manjinom. To je veoma štetno jer ono što treba našem narodu je, deklarativno za početak, spajanje u naciji umjesto podjela u vjeri no zbog specifičnosti situacije ne možemo kriviti ljude koji su ipak imali najbolju namjeru i koji su radili u skladu sa mogućnostima. Na nama je da ono u čemu su bili u krivu ispravimo a ono u čemu su bili u pravu učvrstimo i da konačno sve što imamo posvetimo domovini da bismo mogli odbraniti njenu prošlost i osigurati budućnost.

 

Slava Bosni !

Pratite nas na društvenim mrežama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *